GPK包网

GPK包网

 生莱菔汁治火伤垂死,灌之即苏。烧灰敷口疮及阴茎热疮内容:今名黄瓜,张骞使西域得种,故名胡瓜。

《本经》主寒热、中风、螈、惊痫等证,以其味辛气窜,能开发陷伏之邪外散。其治虚人小便不利,独用数两,水煎数沸服之即通。

以水调末涂肿毒,贴心止鼻衄,贴太阳穴治头疼;作枕治头风。发明山楂入足阳明、太阴、厥阴三经血分,大能克化饮食。

如苗涝则湿黄,旱则燥黄。他如四物汤中之芎、归,即六味丸中山萸之义。

杏实味酸,伤人筋骨,生者尤《本经》主下气,除热烦满,安心。发明郁金辛香不烈,先升后降,入心及包络。

《金匮》云,扁豆,病寒热者不可食之,以其能滞气也。附子禀雄壮之质,有斩关夺将之能,能引补气药行十二经,以追复散失之元阳。

Leave a Reply